Εξετάσεις

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε Κατατακτήριες, Ετήσιες Επιθεωρήσεις, Προαγωγικές και Απολυτήριες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Ετήσιες Εξετάσεις ή εξετάσεις προόδου των μαθητών γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους από τον καλλιτεχνικό διευθυντή ή επιλεγμένους εξεταστές που ορίζει η Διεύθυνση του Νέου Ωδείου, έτσι ώστε να αξιολογείται η πρόοδος κάθε σπουδαστή.  Οι εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές του Ωδείου.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Προαγωγικές Εξετάσεις στο ειδικό μάθημα που ακολουθεί ο σπουδαστής διενεργούνται μετά από σχετική πρόταση από τον καθηγητή του, αφού έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη ύλη της σχολής του και έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών που ορίζει ο νόμος. (Αλλαγή επιπέδου από Προκαταρκτική Κατωτέρα, από Κατωτέρα Μέση κ.ο.κ)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις γίνονται μέσα στον Οκτώβριο, κάθε σχολικής χρονιάς, και αφορούν μαθητές προερχομένους από άλλα Ωδεία χωρίς πιστοποιητικά σπουδών και για τους προερχόμενους από ιδιαίτερα-αδιαβάθμητα μαθήματα.

Οι νέοι σπουδαστές κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεων τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα

Η κατάταξη σπουδαστών σε σχολές διετούς φοίτησης γίνεται στο A΄ έτος και σε σχολές τριετούς φοίτησης μπορεί να γίνει και στο Β΄ έτος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Πτυχιακές και οι Διπλωματικές Εξετάσεις γίνονται  στο Νέο Ωδείο Κοζάνης (Ιερέως Σωτηρίου& Χαλκιδικής) για όλους τους σπουδαστές.

Για να λάβει ο τελειόφοιτος σπουδαστής μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει προηγούμενα να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα που αναλογούν στο μάθημά του.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΙΝΑΙ

  • Κατατακτήριες:  Εντός του Οκτωβρίου
  • Χειμερινές Προαγωγικές:  Δεκέμβριος  -Ιανουάριος
  • Θερινές Προαγωγικές και Επιθεωρήσεις:  Μάιος –  Ιούνιος

Κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Ωδείου κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να πραγματοποιηθούν τεχνικές εξετάσεις για τα ειδικά όργανα. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται τον Φεβρυάριο.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων και τυχόν άλλες ενημερώσεις που αφορούν τους σπουδαστές τοιχοκολλούνται από την γραμματεία του Ωδείου.

Οι  σπουδαστές λαμβάνουν από την γραμματεία του ωδείου το δελτίο φοίτησης στο οποίο καταχωρείται η ετήσια βαθμολογία τους για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν στο ωδείο.