Γενικές πληροφορίες

Το Νέο Ωδείο Κοζάνης είναι αναγνωρισμένο από το κράτος (ΦΕΚ 1496/τ.Β/20.6.2013) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η λειτουργία του Ωδείου ορίζεται από νομοθεσία (Β.Δ. 11/11/1957, ΦΕΚ 229/Α/1957 καθώς και άλλες μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις, προεδρικά διατάγματα και ΦΕΚ) και αφορά μόνο τις Κλασικές σπουδές. Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν αυτού του τύπου τις σπουδές (κλασικές σπουδές) χορηγούνται τίτλοι σπουδών (Πτυχία, Διπλώματα) θεωρημένοι από το εποπτεύον Υπουργείο. Οι τίτλοι αυτοί αποκτούνται έπειτα απολυτήριες εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του ΥΠ.ΠΟ.Α (πενταμελής επιτροπή εγκεκριμένη από ΥΠ.ΠΟ.Α με ταυτόχρονη παρουσία εκπροσώπου του)

Η νομοθεσία για τη λειτουργία των Ωδείων ορίζει για όλα τα είδη σπουδών (ενόργανα, θεωρητικά, φωνητικά) τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης σε κάθε τάξη. Μέγιστος χρόνος φοίτησης σε κάθε τάξη, είναι ο διπλάσιος του ελάχιστου με δυνατότητα μιας μικρής παράτασης. Ο χρόνος φοίτησης – παραμονής σε κάθε τάξη εξαρτάται από την απόδοση του κάθε σπουδαστή.

Ένα σχολικό έτος θεωρείται πλήρης όταν υπάρχουν δύο συνεχή εξάμηνα φοίτησης από την ημερομηνία εγγραφής. Κατά συνέπεια από την ημερομηνία εγγραφής και ανά δύο εξάμηνα, ο κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις (προόδου ή προαγωγικές) που γίνονται είτε κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιος) είτε κατά τη Χειμερινή (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται τον Σεπτέμβριο.

Εκτός από τον κύκλο των ετήσιων εξετάσεων κάθε ωδείο μπορεί να κάνει κατατακτήριες εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Οκτώβριο με Επιτροπή διορισμένη από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Σ’ αυτές τις εξετάσεις μπορούν να πάρουν μέρος σπουδαστές που έχουν διδαχθεί κατ’ οίκον ή σπουδαστές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους στο ωδείο για περισσότερο από 4 εξάμηνα και ενδιαφέρονται να τις συνεχίσουν.

Εγγραφή στο Ωδείο εκτός από τους αρχάριους μαθητές και τους μαθητές που δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να κάνουν και οι κάτοχοι βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο, προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο της τάξης τους.

Η Δομή των σπουδών για την ενόργανη και φωνητική μουσική σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του ΥΠ.ΠΟ.Α χωρίζεται στα εξής επίπεδα:

  • Προκαταρκτική
  • Κατωτέρα
  • Μέση
  • Ανωτέρα

Τα έτη σπουδών σε κάθε επίπεδο για κάθε όργανο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΚ/ΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ
ΠΙΑΝΟ 2 3 3 3-4 11-12
ΒΙΟΛΙ 2 3 3 3-4 11-12
ΤΣΕΛΟ 2 3 3 3-4 11-12
ΠΝΕΥΣΤΑ 1 2 2 3-4 8-9
ΚΙΘΑΡΑ 2 3 3 3-4 11-12
ΜΟΝΩΔΙΑ 1 2 2 3-4 8-9
ΑΡΜΟΝΙΑ 3
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ 2
ΦΟΥΓΚΑ 2
ΣΥΝΘΕΣΗ 4
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 2

Διάρκεια ατομικού μαθήματος ανά τάξη

Προκαταρκτική – Κατωτέρα: 40 λεπτά την εβδομάδα

Μέση: 50 λεπτά την εβδομάδα

Ανωτέρα: 90 Λεπτά την εβδομάδα